18 U.S.C. 2257

Bất kỳ con người thực tế nào được mô tả trong hình ảnh xuất hiện trên trang web này đều trên 18 tuổi vào thời điểm những hình ảnh đó được ghi lại.

Miễn trừ: Nội dung do bên thứ ba sản xuất
Những người điều hành trang web này không phải là “nhà sản xuất” của bất kỳ mô tả nào về hành vi khiêu dâm thực tế hoặc mô phỏng có thể xuất hiện trên trang web này. Cụ thể hơn, những người điều hành trang web này giới hạn việc xử lý nội dung đó và chỉ thực hiện các hoạt động truyền, lưu trữ, truy xuất, lưu trữ và/hoặc định dạng tài liệu có thể mô tả hành vi khiêu dâm, tất cả những tài liệu này đều xuất hiện trên trang web là kết quả của các hành động được thực hiện bởi người dùng bên thứ ba của trang web. Tất cả các phần của trang web có chứa tài liệu do người dùng tạo như vậy đều nằm dưới sự kiểm soát của người dùng có liên quan, những người mà trang web này được cung cấp dưới dạng dịch vụ trực tuyến bởi các nhà khai thác của nó. Theo 18 U.S.C. § 2257(h)(2)(B)(v) và 47 U.S.C. § 230(c), những người điều hành trang web này có quyền xóa các tài liệu xuất hiện trên trang web do hành động của người dùng trang web, những tài liệu nào, theo quyết định riêng của người điều hành, được coi là không đứng đắn, tục tĩu, phỉ báng hoặc không phù hợp với các chính sách và điều khoản dịch vụ của trang web này.

Miễn trừ: Nội dung do Nhà điều hành Trang web Sản xuất
Trong phạm vi mà bất kỳ hình ảnh nào xuất hiện trên trang web mà những người điều hành trang web này có thể được coi là “nhà sản xuất”, những hình ảnh đó được miễn khỏi các yêu cầu của 18 U.S.C. § 2257 và 28 C.F.R. § 75 vì một hoặc nhiều lý do sau: (i) hình ảnh được tạo ra không mô tả bất kỳ hành vi khiêu dâm nào được định nghĩa trong 18 U.S.C. §§ 2256(2)(A); (ii) các hình ảnh được tạo ra không mô tả các mô tả về bộ phận sinh dục hoặc vùng mu được tạo ra sau ngày 27 tháng 7 năm 2006; (iii) hình ảnh được tạo ra không mô tả hoạt động khiêu dâm mô phỏng xảy ra sau ngày 18 U.S.C. § 2257A; và/hoặc (iv) các hình ảnh sản xuất được tạo ra trước ngày 3 tháng 7 năm 1995.

Người giám sát hồ sơ được chỉ định
Không hạn chế theo bất kỳ cách nào khả năng áp dụng các miễn trừ đã nêu ở trên, các nhà điều hành của trang web này đã chỉ định người giám sát, có địa chỉ xuất hiện bên dưới, là người lưu giữ hồ sơ gốc được mô tả trong 18 U.S.C. § 2257 và 28 C.F.R. § 75 đối với tất cả các tài liệu xuất hiện trên trang web này thuộc một trong hai loại sau: (i) tài liệu tiếp thị và quảng cáo có chứa các mô tả trực quan về hành vi khiêu dâm thực tế hoặc mô phỏng, mà tài liệu đã được các nhà điều hành trang web mua lại hoặc tạo ra để mục đích quảng bá trang web; và (ii) tất cả các mô tả trực quan về người mẫu, diễn viên, nữ diễn viên và những người khác (mỗi người đều là “Người biểu diễn”), những người đã chọn cho phép tính tiền boa, chương trình riêng tư, chương trình nhóm hoặc bất kỳ dịch vụ nào khác cho phép người biểu diễn thu thập mã thông báo hoặc bất kỳ hình thức tiền ảo nào khác. Hồ sơ xác minh tuổi được thu thập và xem xét trước khi cho phép Người biểu diễn thu tiền ảo.